Wydział Komunikacji i Transportu

Tadeusz Hulek - Dyrektor Wydziału
pokój nr 201, tel. 17 22 28 928, e-mail: thulek@spropczyce.pl
 
Pracownicy Wydziału:
PRAWA JAZDY:
Andrzej Tabasz
Danuta Magdoń

Karina Świder
pokój nr 208, tel. 17 22 28 927
 
REJESTRACJA POJAZDÓW:
Aneta Mazur
Maria Krysa
Tomasz Wlezień

pokój nr 210, tel. 17 22 28 929

Łukasz Rydzik
pokój nr 209
 
TRANSPORT:
Joanna Cesarz

pokój nr 203, tel. 17 22 18 306, e-mail: jcesarz@spropczyce.pl

Zakres rzeczowy Wydziału Komunikacji i Transportu. 
1. W zakresie ruchu drogowego:
1)    czasowa i stała rejestracja pojazdów;
2)    wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu;
3)    wydawanie decyzji o dokonaniu zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu i innych zmian konstrukcyjnych pojazdów;
4)    dokonywanie w dowodach rejestracyjnych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego na pojeździe i innych adnotacji przewidzianych prawem;
5)    wyrejestrowanie pojazdów;
6)    czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;
7)    kierowanie pojazdów w uzasadnionych przypadkach na dodatkowe badania techniczne;
8)    wydawanie zaświadczeń  potwierdzających wpis do  rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i prowadzenie rejestru;
9)    sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów; 
10)    wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów;
11)    wydawanie i cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów;
12)    wydawanie, zatrzymywanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami;
13)    dokonywanie wpisów w prawach jazdy potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego;
14)    wydawanie decyzji o skierowaniu osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne badania lekarskie i psychologiczne;
15)    wydawanie decyzji na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy;
16)    wydawanie legitymacji instruktora i prowadzenie ewidencji instruktorów;
17)    skreślanie instruktora z ewidencji w przypadkach określonych ustawą;
18)    wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i prowadzenie rejestru;
19)    sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kierowców;
20)    wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców;
21)    wyznaczanie jednostek do usuwania pojazdów z drogi w przypadkach określonych ustawą;
22)    wyznaczanie jednostek prowadzących parking strzeżony na którym umieszcza siępojazdy usunięte z drogi w przypadkach określonych w ustawie;
23)    realizacja zadań związanych z ustaleniem wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym;
24)    występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu w przypadkach określonych ustawą.

2. W zakresie Transportu:

1)    koordynacja i aktualizacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie drogowym;
2)    ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa lub w wypadku klęski żywiołowej;
3)    udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy;
4)    udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;
5)    udzielenie, odmowa udzielenia lub zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym - przewozy regularne, regularne specjalne, wahadłowe - na terenie Powiatu;
6)    wydawanie zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe osób lub rzeczy na potrzeby własne w ruchu krajowym;
7)    udzielanie i odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
8)    opracowanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób na terenie powiatu;
9)    przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców, którym wydano licencję, zaświadczenie lub zezwolenie w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji, zezwolenia lub zaświadczenia; 
10)    zadania realizowane na podstawie ustawy - ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, to przeprowadzanie kontroli zawarcia umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
11)    organizowanie publicznego transportu drogowego;
12)    wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału.